masaż leczniczy, masaż klasyczny, masaż relaksacyjny, masaż sportowy, masaż w preznecie, masaż rwa kulszowa, masaż karku, masaż pleców

REGULAMIN MANIPURA TWOJE CENTRUM MASAŻU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Salon masażu Manipura Twoje Centrum Masażu (dalej: Manipura) świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą Manipura Twoje Centrum Masażu Tomasz Królikowski.

2. Manipura świadczy usługi w godzinach poniedziałek - piątek: 10:00 – 21:00, sobota 12:00– 19:00 niedziela: nieczynne, w lokalu pod adresem ul. Warszawska 41/2, 81-309 Gdynia.

3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Manipura są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i podporządkować się poleceniom pracowników Manipura.

4. Pracownicy Manipura świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest dostępny w lokalu i na stronie Internetowej Manipura Twoje Centrum Masażu aktualny cennik świadczonych usług.

5. Czas trwania każdej usługi (masażu/zabiegu na ciało/zabiegu na twarz) jest określony w następujących jednostkach czasowych: 20,30,45,50,60,80,90,120 minut i jest liczony od momentu wejścia do gabinetu, w którym wykonywany jest zabieg, do momentu wyjścia.

 

OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient podczas pierwszej wizyty jest zobowiązany do wypełnienia formularza Karta Klienta, poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.

2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu. 

 

REZERWACJE

1. Klient jest zobowiązany do rezerwacji terminu świadczenia usługi.

2. Rezerwację uważa się za wiążącą jedynie w przypadku potwierdzenia drogą mailowąrezerwacje@manipura.com.pl lub telefonicznie 505-402-550, przez pracownika Manipura Twoje Centrum Masażu.

3. Klient jest zobowiązany odwołać lub zmienić termin świadczenia usługi najpóźniej 24h przed terminem dokonanej rezerwacji. Nie odwołanie i nie przybycie na umówioną wizytę, równoznaczne jest z obowiązkiem zapłaty za umówiony zabieg.

4. W trosce o wysoką jakość usług Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg min.

5 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu.Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia.

6. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, Manipura Twoje Centrum Masażu zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi o czas spóźnienia,a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, do anulowania rezerwacji.  

 

SPRZEDAŻ I REALIZACJA KART PODARUNKOWYCH/KARNETÓW

1. W zamian za ekwiwalent środków pieniężnych Manipura wydaje kartę podarunkową /karnet uprawniające do realizacji zabiegów w salonie Manipura.

2. Karnet, w okresie ważności wskazanym w jego treści, uprawnia do skorzystania z konkretnego zabiegu, którego nazwa jest wpisana na karnecie.

3. Karta podarunkowa, w okresie ważności wskazanym w jej treści, uprawnia do skorzystania z konkretnego zabiegu, którego nazwa jest wpisana na karcie podarunkowej lub do wykonania zabiegów o wartości wskazanej w karcie podarunkowej, w zależnościod wariantu zakupionej karty podarunkowej.

4. Warunkiem wykonania zabiegu jest okazanie karty podarunkowej/karnetu na dany zabieg.

5. W okresie ważności karty podarunkowej/karnetu Klient może dokonać zmiany rodzaju zabiegu wpisanego na karcie podarunkowej/karnecie. W takim wypadku koszt zakupu karty podarunkowej/karnetu jest przeliczana na inny zabieg, zgodnie z aktualnie obowiązującą w chwili dokonywania zmiany ofertą Manipura.

6. Karta podarunkowa/karnet nie uprawnia do zakupu kosmetyków ani innych produktów dostępnych w Manipura.

7. Karty podarunkowe/kartnety można nabyć w salonie Manipura lub zamówić przez Internet pod adresem https://manipura.com.pl/vouchery

8. Karty podarunkowe/karnety zamówione przez Internet opłacane są przelewem lub podczas odbioru osobistego w salonie Manipura. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz wskazanie danych do przelewu dokonywane jest elektronicznie na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu.

9. Wysyłka karty podarunkowej/karnetu jest realizowana przesyłką pocztową przez Pocztę Polską, następnego dnia roboczego po otrzymaniu przelewu na konto Manipura.

10. Na życzenie kupującego karta podarunkowa/karnet może zostać wysłana na wskazany adres, inny niż adres kupującego.

11. Za przesłanie karty podarunkowej/karnetu przesyłką pocztową, doliczana jest opłata zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej.

12. Karta podarunkowa/karnet nie podlega wymianie na środki pieniężne.

13. Manipura nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież lub utratę karty podarunkowej/karnetu.

14. Karty podarunkowe wystawiane są na okres 3 lub 6 miesięcy.

15. Karta podarunkowa/karnet jest ważny do dnia określonego na karcie podarunkowej/karnecie.

16. Manipura nie realizuje kart podarunkowych/karnetów po upływie terminu ważności karty podarunkowej/karnetu.

17. W przypadku niewykorzystania karty podarunkowej/karnetu do dnia określonego na karcie podarunkowej/karnecie Kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.

18. W celu realizacji karty podarunkowej/karnetu wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w Manipura, wraz z podaniem numeru karty podarunkowej/karnetu.

19. Rezerwacja terminu zabiegu musi być dokonana na nie mniej, niż 14 dni przed dniem upływu ważności określonym w karcie podarunkowej/karnecie.

20. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić nie później, niż 24 h przed jej terminem zabiegu, drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście. W przypadku niedowołania wizyty w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, zabieg traktowany jest jako zrealizowany – karta podarunkowa/karnet pomniejszona jest o kwotę umówionego zabiegu.

21. Posiadaczowi karty podarunkowej/karnetu nie przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanych środków w sytuacji, gdy wartość wykonanych/umówionych w okresie ich ważności zabiegów jest niższa, niż wartość karty podarunkowej/karnetu.

22. Posiadacz karty podarunkowej/karnetu jest zobowiązany do dopłaty różnicy w przypadku, gdy wartość świadczonych/umówionych zabiegów jest wyższa, niż wartość karty podarunkowej/karnetu.

23. Manipura przysługuje prawo odmowy realizacji zabiegu w przypadku:

a. uszkodzenia karty podarunkowej/karnetu uniemożliwiających jej odczyt,

b. istnienia przeciwwskazań zdrowotnych po stronie posiadacza karty podarunkowej do wykonania danego zabiegu.

24. Na karcie podarunkowej/karnecie umieszczone są następujące informacje:

a. nazwa zabiegu lub kwota do wykorzystania

b. imię i nazwisko osoby, które dotyczyć mają zabiegi

c. numer karty

d. data ważności

e. informacje kontaktowe umożliwiające umówienie wizyty w ramach realizacji karty podarunkowej

25. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych/karnetów będą rozpatrywane przez Manipura po złożeniu pisemnej reklamacji w siedzibie Manipura.

26. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie Manipura karty podarunkowej/karnetu.

27. Kupujący lub posiadacz karty podarunkowe/karnetu z chwilą otrzymania karty podarunkowej/karnetu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

28. Wzór aktualnie obowiązujących kart podarunkowych/karnetów znajduje się w recepcji i na stronie internetowej Manipura.  

 

PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA ZABIEGÓW:

1. Jak do wszystkich zabiegów, także i do masażu występują pewne przeciwwskazania. Do głównych przeciwwskazań do wykonania masażu oraz zabiegów na ciało należą:

- gorączka, złe samopoczucie,

- ostre stany zapalne

- krwotoki, krwawienia, krwiaki i tętniaki

- żylaki (miejscowe)

- choroby skóry, którym towarzyszą pęcherze, wypryski i przerwanie ciągłości skóry

- hemofilia, i inne choroby krwi, (wyłącznie za zgodą lekarza specjalisty w formie pisemnej)

- pierwszy trymestr ciąży, ciąża zagrożona (masaż kobiet w ciąży tylko za zgodą lekarza prowadzącego)

- nieleczone nadciśnienie,

- Wszelkie postacie nowotworów, masaż możliwy po upływie 5 lat od wyleczenia

- choroby serca, kardiowerter, stan bezpośrednio po zawale serca

- choroby mające podłoże wirusowe lub bakteryjne,

- zakrzepowe zapalenie żył,

- zaawansowana osteoporoza,

- wczesne stany po złamaniu kości lub brak zrostu kostnego

- wczesny stan po naderwaniu/zerwaniu powięzi, ścięgien i mięśni

- wylewy krwawe i pourazowe w mięśniach (do 72h po urazie)

- choroba wrzodowa/nadżerka żołądka, dwunastnicy, kamica nerkowa,wątrobowa

- stany zapalne dróg żółciowych i narządów miednicy mniejszej

- ostre stany zapalne,

- epilepsja, stwardnienie rozsiane i jego pochodne (wymagane zaświadczenie od lekarza prowadzącego)

- wszelkie choroby zakaźne, w szczególności: WZW typu: A,B,C,D,HIV, AIDS, Mononukleoza, CMV, Kiła, grzybica.

-ostry stan astmatyczny,

-choroba Bürgera 3 i 4 stadium (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,dotyczy głównie kończyn dolnych)

-choroba Raynauda 3 i 4 stadium (skurcz tętnic, dotyczy częściej rąk niż nóg) 

 

1. Zakup usługi z oferty Manipura jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Manipura oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.  

 

PŁATNOŚCI

W salonie Manipura Klient ma możliwość dokonywania płatności gotówką, kartą lub przelewem na wskazane konto firmowe. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w salonie Manipura.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

MANIPURA Twoje Centrum Masażu1. Wszystkie usługi świadczone w salonie Manipura mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej, nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP a porady udzielane przez masażystów nie są poradami lekarskim.

2. Manipura zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania zabiegu lub przerwania wykonywanego już zabiegu w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta (np. agresja, propozycje seksualne itp.). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Manipura bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania Manipura.

2. Kupujący lub posiadacz karty podarunkowej/karnetu z chwilą otrzymania karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

Zgoda rodziców, opiekunów prawnych na wykonanie masażu/zabiegu

(kliknij ikonę, aby pobrać Regulamin w PDF)

 

 

Regulamin Kart Podarunkowych
manipura instagram
manipura facebook
manipura google plus

Rezerwacje:

 

tel. 505 402 550

 

 

Lokalizacja:

 

ul. Warszawska 41/2

Gdynia - Działki Leśne

 

 

Godziny otwarcia:

 

Pn - Pt: 11:00 - 21:00

Sobota: 12:00 - 17:00

(po wcześniejszej rezerwacji)

 

 

 

Copyright ©  Manipura Twoje Centrum Masażu

Home   Masaże   Masaże relaksacyjne   Peelingi   Zabiegi na ciało   Pierwsza wizyta   Vouchery

Masaż klasyczny  Masaż kręgosłupa  Masaż leczniczy Masaż Pleców Masaż antycellulitowy  Masaż wyszczuplający Masaż Odchudzający  Masaż bańką chińską  Drenaż limfatyczny

Masaż relaksacyjny Masaże dla Dwojga par  Masaż dla par dwojga  Masaż czekoladą  Masaż Lomi Lomi Nui  Masaż masłem Shea  Masaż gorącymi kamieniami  

Masaż stemplami ziołowymi  Masaż gorącą świecą  Masaż olejem kokosowym  Masaż miodem  Masaż złotem Masaż masłem Shea ze złotem Masaż Gdynia Działki Leśne

Masaż Gdynia Centrum Dietetyka  Pilates  Bioenergoterapia  Reiki