REGULAMIN

REGULAMIN

MANIPURA Twoje Centrum Masażu

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Salon masażu Manipura Twoje Centrum Masażu („Manipura Twoje Centrum Masażu”) świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą Manipura Twoje Centrum Masażu Tomasz Królikowski.
 2. Manipura Twoje Centrum Masażu świadczy usługi w godzinach poniedziałek - piątek: 10:00 – 21:00, sobota 10:00 – 20:00 niedziela: 10:00 - 15:00, w lokalu pod adresem ul. Nowogrodzka 15/1, 81-306 Gdynia.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Manipura Twoje Centrum Masażu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i podporządkować się poleceniom pracowników Manipura Twoje Centrum Masażu.
 4. Pracownicy Manipura Twoje Centrum Masażu świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest dostępny w lokalu i na stronie Internetowej Manipura Twoje Centrum Masażu aktualny cennik świadczonych usług.
 5. Czas trwania każdej usługi (masażu/zabiegu na ciało/zabiegu na twarz) jest określony w następujących jednostkach czasowych: 20, 30, 40, 60, 90, 120 minut i jest liczony od momentu wejścia do gabinetu do momentu wyjścia.

 

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do wypełnienia formularza Karta Klienta poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 2. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu.

 

REZERWACJE

 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do rezerwacji terminu świadczenia usługi.
 2. Rezerwację uważa się za wiążącą jedynie w przypadku potwierdzenia drogą mailową rezerwacje@manipura.com.pl lub telefonicznie 505-402-550, 505-402-606 przez pracownika Manipura Twoje Centrum Masażu . Klient jest zobowiązany odwołać lub zmienić termin świadczenia usługi najpóźniej 24h przed terminem dokonanej rezerwacji.
 3. W trosce o wysoką jakość usług Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg 5 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masaży jest godziną jego rozpoczęcia.
 4. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, Manipura Twoje Centrum Masażu zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.

 

OFERTA

Aktualna oferta dostępna jest recepcji oraz stronie internetowej Manipura Twoje Centrum Masażu www.manipura.com.pl .

 

SPRZEDAŻ I REALIZACJA KART PODARUNKOWYCH

 1. W zamian za ekwiwalent środków pieniężnych Manipura Twoje Centrum Masażu wydaje kartę podarunkową uprawniającą do realizacji zabiegów i masaży w salonie Manipura Twoje Centrum Masażu.
 2. Karta podarunkowa uprawnia do skorzystania z konkretnego zabiegu, którego nazwa jest wpisana na karcie podarunkowej zgodnie z aktualnie obowiązującą ofertą Manipura Twoje Centrum Masażu.
 3. Karta podarunkowa nie  uprawnia do zakupu kosmetyków, ani innych produktów dostępnych w Manipura Twoje Centrum Masażu.
 4. Karty podarunkowe można nabyć w salonie Manipura Twoje Centrum Masażu lub zamówić drogą telefoniczną lub przez Internet pod adresem http://manipura.sellingo.pl
 5. Karty podarunkowe zamówione drogą telefoniczną lub przez Internet opłacane są przelewem lub podczas odbioru osobistego w salonie Manipura Twoje Centrum Masażu. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Manipura Twoje Centrum Masażu potwierdza elektronicznie, na adres email podany przez Kupującego w zamówieniu. 
 6. Wysyłka kart podarunkowych jest realizowana przesyłką pocztową przez Poczta Polska po otrzymaniu przelewu na konto firmowe Manipura Twoje Centrum Masażu.
 7. Na życzenie kupującego karta podarunkowa może zostać wysłana pod wskazany adres.
 8. Opłata za przesłanie przesyłką pocztową zgodnie z cennikiem Poczta Polska.
 9. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 10. Karta podarunkowa jest ustaloną przez strony formą płatności za usługi.
 11. Manipura Twoje Centrum Masażu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, kradzież lub utratę karty podarunkowej.
 12. Kupującemu oraz posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługują żadne roszczenia wobec Manipura Twoje Centrum Masażu w przypadku utraty,  w tym także kradzieży lub zniszczenia karty podarunkowej.
 13. Karta podarunkowa jest ważna do dnia określonego na karcie podarunkowej.
 14. Manipura Twoje Centrum Masażu  nie przewiduje przedłużenia terminu ważności karty podarunkowej.
 15. W przypadku niewykorzystania karty podarunkowej do dnia określonego na odwrocie karty podarunkowej Kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.
 16. Kartę podarunkową można wykorzystać na inny zabieg z oferty, o takiej samej wartości.  
 17. Osoby realizujące kartę podarunkową są traktowane na identycznych zasadach jak pozostali klienci Manipura Twoje Centrum Masażu.
 18. W celu realizacji karty podarunkowej wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w Manipura Twoje Centrum Masażu, wraz z podaniem numeru karty podarunkowej.
 19. Manipura Twoje Centrum Masażu gwarantuje możliwość realizacji karty podarunkowej podczas godzin pracy salonu Manipura Twoje Centrum Masażu w ramach wszystkich dostępnych terminów w grafiku pracy gabinetu Manipura Twoje Centrum Masażu.
 20. W przypadku niedokonania dokonania uprzedniej rezerwacji terminu wizyty w Manipura Twoje Centrum Masażu, tj. w przypadku gdy rezerwacja odbywa się później niż na 14 dni przed dniem określonym na karcie podarunkowej, Manipura Twoje Centrum Masażu nie gwarantuje dostępności terminów wizyty w Manipura Twoje Centrum Masażu.
 21. Odwołanie umówionej wizyty związanej z realizacją karty podarunkowej musi nastąpić nie później niż na 24 h przed jej terminem drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście. W przypadku niedowołania wizyty lub odwołania jej później niż w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym wartość karty podarunkowej obniżana jest o 50% kwoty wartości rezerwowanego zabiegu.
 22. Posiadacz karty podarunkowej jest zobowiązany do okazania jej w recepcji Manipura Twoje Centrum Masażu przed wykonaniem usługi.
 23. Posiadaczowi karty podarunkowej nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość karty podarunkowej.
 24. Posiadacz karty podarunkowej jest zobowiązany do dopłaty gotówką, różnicy w przypadku gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość karty podarunkowej.
 25. Manipura Twoje Centrum Masażu przysługuje prawo odmowy realizacji usługi w przypadku, gdy:
  1. upłynął termin ważności karty podarunkowej,
  2. uszkodzenia karty podarunkowej uniemożliwiają jej odczyt,
  3. istnieją przeciwwskazania zdrowotne po stronie posiadacza karty podarunkowej do wykonania zabiegu.
 26. Na karcie podarunkowej umieszczone są następujące informacje:
  1. nazwa zabiegu lub kwota do wykorzystania
  2. imię i nazwisko osoby obdarowanej
  3. numer karty
  4. data wystawienia
  5. data ważności
  6. informacje kontaktowe umożliwiające umówienie wizyty w ramach realizacji karty podarunkowej
 27. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych będą rozpatrywane przez Manipura Twoje Centrum Masażu po złożeniu pisemnej reklamacji w siedzibie Manipura Twoje Centrum Masażu.
 28. Podstawą uznania reklamacji jest karta podarunkowa.
 29. Kupujący lub posiadacz karty podarunkowej z chwilą otrzymania karty podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 30. Wzór aktualnie obowiązujących kart podarunkowych znajduje się w recepcji i na stronie internetowej Manipura Twoje Centrum Masażu.

 

GROUPON I INNE ZAKUPY GRUPOWE

 1. Osoby realizujące kupon podlegają zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu, tak samo jak pozostali Klienci.
 2. W celu realizacji kuponu wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w salonie Manipura Twoje Centrum Masażu.
 3. Podczas rezerwacji terminu wizyty należy podać kod kuponu. 
 4. Salon masażu gwarantuje możliwość realizacji kuponu w czasie godzin pracy salonu w ramach dostępnych terminów.
 5. Posiadaczowi kuponu nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji gdy wartość usług jest niższa niż wartość karty podarunkowej.
 6. Posiadacz kuponu jest zobowiązany do dopłaty różnicy w przypadku gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość kuponu.
 7. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24h przed umówioną wizytą, kupon uznany zostaje za zrealizowany.

 

PRZECIWSKAZANIA

 1. Jak do wszystkich zabiegów, także i do masażu występują pewne przeciwwskazania. Do głównych przeciwwskazań do wykonania masażu oraz zabiegów na ciało należą:
  • gorączka, złe samopoczucie, choroba zakaźna
  • krwotoki, krwawienia,
  • żylaki,
  • choroby skóry, którym towarzyszą pęcherze, wypryski i przerwanie ciągłości skóry
  • Stany zapalne i alergiczne skóry (grzybica, owrzodzenia, czyraki)
  • hemofilia,
  • pierwszy trymestr ciąży, ciąża zagrożona (masaż kobiet w ciąży tylko za zgodą lekarza prowadzącego)
  • nieleczone nadciśnienie,
  • Wszelkie postacie nowotworów, masaż możliwy po upływie 5 lat od wyleczenia
  • miażdżyca,
  • choroby mające podłoże wirusowe lub bakteryjne,
  • stan bezpośrednio po zawale serca,
  • zakrzepowe zapalenie żył,
  • zaawansowane żylaki z owrzodzeniami, tętniaki
  • świeży zrost,
  • zaawansowana osteoporoza,
  • wczesne stany po złamaniu kości lub brak zrostu kostnego
  • wczesny stan po naderwaniu/zerwaniu powięzi, ścięgien i mięśni
  • wylewy krwawe i pourazowe w mięśniach (do 72h po urazie)
  • choroba wrzodowa żołądka, dwunastnicy, kamica nerkowa, wątrobowa
  • stany zapalne dróg żółciowych i narządów miednicy mniejszej
  • stany zapalne węzłów chłonnych
  • stany zapalne,
  • krwiaki i tętniaki,
  • epilepsja, (wymagane zaświadczenie od lekarza prowadzącego)
  • zapalenie szpiku kostnego,
  • zapalenie opon mózgowych,
  • choroby zakaźne układu oddechowego,
  • zapalanie płuc,
  • zapalenie oskrzeli,
  • astma.
  • Choroba Bürgera 3 i 4 stadium (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń, dotyczy głównie kończyn dolnych)
  • Choroba Raynauda 3 i 4 stadium (skurcz tętnic, dotyczy częściej rąk niż nóg)

 

 1. Zakup usługi z oferty Manipura Twoje Centrum Masażu jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Manipura Twoje Centrum Masażu oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

 

PŁATNOŚCI

W salonie Manipura Twoje Centrum Masażu Klient ma możliwość dokonywania płatności gotówką lub przelewem na wskazane konto firmowe.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w salonie Manipura Twoje Centrum Masażu.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MANIPURA Twoje Centrum Masażu

 1. Wszystkie usługi świadczone w salonie Manipura Twoje Centrum Masażu mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez masażystów nie są poradami lekarskim.
 2. Manipura Twoje Centrum Masażu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi lub przerwania wykonywanego już zabiegu w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta (agresja, propozycje seksualne itp.).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Manipura Twoje Centrum Masażu bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania Manipura Twoje Centrum Masażu.
 2. Kupujący lub posiadacz karty upominkowej z chwilą otrzymania karty upominkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego przestrzegać jego zapisów.

 

 

 

masaż leczniczy, masaż klasyczny, masaż relaksacyjny, masaż sportowy, masaż w preznecie, masaż rwa kulszowa, masaż karku, masaż pleców
manipura instagram
manipura facebook
manipura google plus

Rezerwacje:

 

tel. 505 402 550

 

 

Lokalizacja:

 

ul. Warszawska 41/2

Gdynia - Działki Leśne

 

 

Godziny otwarcia:

 

Pn - Pt: 11:00 - 21:00

Sobota: 12:00 - 17:00

(po wcześniejszej rezerwacji)

 

 

 

Copyright ©  Manipura Twoje Centrum Masażu

Home   Masaże   Masaże relaksacyjne   Peelingi   Zabiegi na ciało   Pierwsza wizyta   Vouchery

Masaż klasyczny  Masaż kręgosłupa  Masaż leczniczy Masaż Pleców Masaż antycellulitowy  Masaż wyszczuplający Masaż Odchudzający  Masaż bańką chińską  Drenaż limfatyczny

Masaż relaksacyjny Masaże dla Dwojga par  Masaż dla par dwojga  Masaż czekoladą  Masaż Lomi Lomi Nui  Masaż masłem Shea  Masaż gorącymi kamieniami  

Masaż stemplami ziołowymi  Masaż gorącą świecą  Masaż olejem kokosowym  Masaż miodem  Masaż złotem Masaż masłem Shea ze złotem Masaż Gdynia Działki Leśne

Masaż Gdynia Centrum Dietetyka  Pilates  Bioenergoterapia  Reiki